Συνεκπαίδευση

Συνεκπαίδευση

 Διεθνώς υπάρχει η τάση για τη στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα και η αναγνώριση ότι η συνεκπαίδευση διασφαλίζει ουσιαστικά ισότιμες ευκαιρίες για τους μαθητές με διαφορετικές ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής τους, δηλαδή στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ζωή , στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση. Για να επιτευχθεί όμως η σωστή εφαρμογή της συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η κατάλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
 Η πορεία της συνεκπαίδευσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό  από την αναμόρφωση της εκπαίδευσης γενικά και από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικά. Αρχικά, η ενημέρωση για την αποδοχή της διαφορετικότητας είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η στάση των εκπαιδευτικών σε κοινωνικά ζητήματα είναι παράδειγμα προς μίμηση για την υπόλοιπη κοινωνία. Εάν το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν αποδέχεται το διαφορετικό, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι φυσική απόρροια πως δεν θα τις αποδεχτεί και η σχολική τάξη. Με τη σωστή κατάρτιση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενστερνίζονται την άποψη πως η αναπηρία και σε γενικότερα πλαίσια η διαφορετικότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ζωής  και αδιαχώριστο μέρος του σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
 Συχνά παρατηρείται πως οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, πραγματικότητα η οποία αρκετές φορές  οφείλεται στις μειωμένες προσδοκίες και απαιτήσεις που έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω τις ελλιπής εκπαίδευσης του. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν έχει τις βασικές γνώσεις για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις ανάγκες και τις δεξιότητες των μαθητών. Με αποτέλεσμα η εκπαίδευση, τελικά, αυτών των μαθητών να μην είναι σωστή. Όταν, όμως η συμμετοχική εκπαίδευση είναι πλέον πάγιο αίτημα, το ελάχιστο που θα πρέπει να περιέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι βασικές γνώσεις πάνω στην αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες.
 Η συνεκπαίδευση βασίζεται στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Εκτός από τη συνεκπαίδευση και οι γονείς προσβλέπουν στους εκπαιδευτικούς. Και καθότι  τα οφέλη της συνεκπαίδευσης είναι αποδεδειγμένα, η σωστή κατάρτιση τους(εκπαιδευτικοί) και η συνεχής επιμόρφωση τους είναι καίρια σημεία τις νέας πολιτικής για την εκπαίδευση. Η επιτυχία της ένταξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις του κύριου σχολικού κορμού εξαρτάται από την αέναη εκπαίδευση και επαρκή ανθρώπινη και υλικοτεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή στην μάθηση είναι δικαίωμα όλων ανεξαρτήτου αναγκών και δεξιοτήτων, και αυτό πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και κοινωνικής κοινότητας.

 


Βασικά Χαρακτηριστικά της Συνεκπαίδευσης

 Η πολιτική της συνεκπαίδευσης στηρίζεται σε μια διαδικασία αποδοχής της πολυμορφίας και της κατανόησης, πως να βιώνουν και να ανταποκρίνονται τα παιδιά τις ατομικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Η συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κύριο σχολικό άξονα αποτελεί πρωταρχικό στάδιο και βασική προϋπόθεση για την ένταξη των παιδιών αυτών σε ομαλά κοινωνικά πλαίσια. Μέσω του συμμετοχικού σχολείου τα παιδιά μαθαίνουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες δεξιότητες και την προσωπικότητα τους, με αποτέλεσμα να ενισχύουν τη μαθησιακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη τους.
 Η συνεκπαίδευση έχει θετικό αντίκτυπο και στις οικογένειες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάθε γονιός επιθυμεί το παιδί του να είναι αποδεκτό από την κοινωνία και τους συνομηλίκους του, να έχει φιλικές σχέσεις,  ίσες ευκαιρίες μάθησης και γενικότερα μια φυσιολογική ζωή. Στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης τα παραπάνω είναι εφικτά.
 Επίσης, η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβολή της αρνητικής στάσης των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών απέναντι στην αναπηρία και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθότι αυξάνεται η ανοχή και αποδοχή στην ποικιλομορφία και στη διαφορετικότητα. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης του αισθήματος του φόβου και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης όλων των παιδιών. Επιπροσθέτως, η αποδοχή, η κατανόηση και ο σεβασμός ισχυροποιούνται συνεχώς όταν τα παιδιά, ανεξαρτήτως επιπέδου, αλληλεπιδρούν μαζί. Σε αυτό το νέο σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς, όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, αξίες και δικαιώματα, βέβαια αυτή  η ισότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την άρση εμποδίων όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στην κοινότητα. Άλλωστε το δικαίωμα για μάθηση και γνώση είναι καθολικό.
 Η πλειοψηφία των μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει μεγαλύτερες πιθανότητες βελτίωσης στο μαθησιακό τομέα μέσα στα συνηθισμένα σχολικά συστήματα, αν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, υπό κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση τα παιδιά με ιδιαιτερότητες σημειώνουν σημαντική πρόοδο, περισσότερη μάλιστα από ότι όταν φοιτούσαν σε ξεχωριστό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Γενικά, όλα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, συμβιώνοντας στο ίδιο περιβάλλον, επειδή το καθένα ξεχωριστά ωφελείται με το δικό του τρόπο.
 Επιπλέον, η συμμετοχική εκπαίδευση έχει ως βάση την ιδεολογία πως οι άνθρωποι λειτουργούν και απασχολούνται σε μια κοινωνία χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα. Με αφετηρία αυτή την πεποίθηση η συνεκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να είναι ίσο αναφαίρετο δικαίωμα και όχι  προσπάθεια στις μέρες μας.
Μοιραστείτε το...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

No Comments Yet.